Alan väitöskirjoja Suomessa

Tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjat on tehty johonkin suomalaiseen yliopistoon, tiedekuntaan/ainelaitokselle. Yhteinen ominaisuus väitöskirjoille on tulevaisuudentutkimuksen orientaatio. Väitöskirjat luovat kuvaa tiedonalan edistymisestä Suomessa. Lähetä lisäyksiä listalle: tva@utu.fi.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sivuilta löydät myös listan tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa valmistuneista pro gradu -tutkielmista.

2023

Kiviniemi, Jukka (2023) Abstrahoidut mielikuvat – Lappi matkailuyritysten graafisissa merkeissä.
Acta Universitatis Lapponiensis 388. Lapin yliopisto, Rovaniemi. ISBN 978-952-337-372-3. ISSN 0788-7604 (painettu).

Roponen, Juho (2023) Computational Models for Adversarial Risk Analysis and Probabilistic Scenario Planning. Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 67/2023. ISSN 1799-4942; ISBN 978-952-64-1261-0 (PDF)

Lehtonen, Taina (2023) Rehtoreiden näkemyksiä lukiokoulutuksen uudistamisesta, sen johtamisesta ja tulevaisuudesta. [The views of upper secondary school principals on the reform of upper secondary education, its leadership and its future]. JYU Dissertations 603, University of Jyväskylä. ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39-9285-9 (PDF).

2022

Djuricic, Ksenija (2022) Entrepreneurial foresight as entrepreneurs’ transformative power: Inducing contextual change through opportunity formation. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 94: Oeconomica, Turku 2022. URN:ISBN:978-951-29-8986-7.

Neuvonen, Aleksi (2022) Re-focusing on the Future. Backcasting Carbon Neutral Cities. Tampere University Dissertations 656. URN:ISBN:978-952-03-2534-3.

Ahvenharju, Sanna (2022) Futures Consciousness as a Human Anticipatory Capacity – Definition and Measurement. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 90: Oeconomica, Turku 2022. URN:ISBN:978-951-29-8892-1.

Jokinen, Leena (2022) Ideation for future cruise ships. Collaborative interorganisational foresight in cruise ship concept ideation. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 86: Oeconomica, Turku 2022. URN:ISBN:978-951-29-8776-4.

2021

Hiltunen, Riikka (2021) Foresightfulness in the creation of pop music. Songwriters’ insights, attitudes and actions. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, musiikkitiede. ISBN 978-951-51-7316-4 (paperback), ISBN 978-951-51-7317-1 (PDF).

Heino, Hanna (2021) Governing the Future: Creation and Mobilisation of Futures Knowledge in the Context of Urbanising Society. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. AII, Tom. 379: Biologica – Geographica – Geologica, Turku 2021. URN:ISBN:978-951-29-8420-6.

2020

Mäki, Maija (2020) Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin. Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla. Kansatieteellinen Arkisto 61, Suomen muinaismuistoyhdistys. ISBN 978-952-6655-20-8 (painettu), ISBN 978-952-6655-21-5 (PDF), ISSN 0355-1830. 335 s. [Turun yliopisto, etnologia]

Kurki, Sofi (2020) Foresight and Transformation: Observing Pioneers in Our Changing Societies. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 62: Oeconomica, Turku 2020. URN:ISBN:978-951-29-8127-4.

Mäkelä, Marileena (2020) The past, present and future of environmental reporting in the Finnish forest industry. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 58: Oeconomica, Turku 2020. urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8087-1.

Minkkinen, Matti (2020) A Breathless Race for Breathing Space. Critical-analytical futures studies and the contested co-evolution of privacy imaginaries and institutions. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 55: Oeconomica, Turku 2020. URN:ISBN:978-951-29-8042-0.

Pernaa, Hanna-Kaisa (2020) Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus : tarkastelussa kompleksisuus, antisipaatio ja osallisuus. Acta Wasaensia 443, Vaasan yliopisto.

Pihlainen, Vuokko (2020) Asiantuntijoiden käsityksiä johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista suomalaisissa sairaaloissa 2030. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 223, University of Eastern Finland, ISSN: 1798-5757, ISBN: 978-952-61-3378-2.

2019

Panula-Ontto, Juha (2019) Probablistics Logics in Foresight. Tampere University Dissertations – Tampereen yliopiston väitöskirjat. Tietojenkäsittelyoppi – Computer Science – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta – Faculty of Information Technology and Communication Sciences URN:ISBN:978-952-03-1059-2.

2018

Lauttamäki, Ville (2017) Geoenergia kiinteistöjen lämmitysratkaisujen markkinoilla Suomessa energiakriisien ajoista 2030-luvulle. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja E, osa 29: Oeconomica. URN:ISBN:978-951-29-7234-0.

2017

Allievi, Francesca (2017) Meat consumption as a wicked problem: evidence from data and policies. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja – ser. A II osa – tom. 336, Biologica – Geographica – Geologica. ISBN 978-951-29-7013-1 (PRINT), ISBN 978-951-29-7014-8 (PDF), ISSN 0082-6979 (PRINT), ISSN 2343-3183 (ONLINE), Painosalama Oy, Turku, Finland 2017.

Lampi, Hanna (2017) ”Aina liikkeessä” : Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015. Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden osasto. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia – URN:ISSN:2489-2297.

2016

Sommarberg, Matti (2016) Digitalization as a Paradigm Changer in Machine-Building Industry. Tampere University of Technology, Publication; Vol. 1436. 232 p. ISBN (Electronic) 978-952-15-3875-9, ISBN (Print) 978-952-15-3855-1.

Sunell, Otto (2016) Turvallisuuskulttuuri julkisen hallinnon organisaatiossa vuoteen 2025 tultaessa: Nykytilan kartoitus ja neljä skenaariota. Tampere University of Technology, Publication; Vol. 1441. 191 p. ISBN (Electronic) 978-952-15-3863-6, ISBN (Print) 978-952-15-3860-5.

Lehtonen, Jussi (2016) Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin. Annales Universitatis Turkuensis C 429. Turun yliopiston julkaisuja. ISBN 978-951-29-6599-1 (Painettu/PRINT), ISBN 978-951-29-6600-4 (Sähköinen/PDF), ISSN 0082-6995 (Painettu), ISSN 2343-3205 (Verkkojulkaisu), Painosalama Oy, Turku.

Poutanen, Petro (2016) Complexity and collaboration in creative group work. University of Helsinki, Publications of the Department of Social Research. ISSN 2343-273X (Print), ISSN 2343-2748 (Online), ISBN 978-951-51-1087-9 (Paperback), ISBN 978-951-51-1088-6 (PDF).

Molarius, Riitta (2016) Uusien tekniikoiden riskien ennakointi. Viranomaisyhteistyö rakennetun ympäristön riskien tunnistamiseksi. VTT Science 120.  ISBN 978-951-38-8380-5 (nid.), ISBN 978-951-38-8381-2, ISSN-L 2242-119X, ISSN 2242-119X (Painettu), ISSN 2242-1203 (Verkkojulkaisu). Juvenes Print, Tampere 2016. Väitös Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnassa.

Hurmekoski, Elias (2016) Long-term outlook for wood construction in Europe. University of Eastern Finland, School of Forest Sciences. Dissertationes Forestales 211. ISBN 978-951-651-512-3 (pdf) ISBN 978-951-651-513-0 (paperback) doi: 10.14214/df.211.  

2015

Dufva, Mikko (2015) Knowledge creation in foresight: A practice- and systems-oriented view. Aalto University publication series Doctoral Dissertations 222/2015, VTT Science, 121. Department of Mathematics and Systems Analysis, Aalto University. ISBN 978-952-60-6607-3 (Aalto, printed), ISBN 978-952-60-6608-0 (Aalto, electronic), ISBN 978-951-38-8383-6 (VTT, printed), ISBN 978-951-38-8382-9 (VTT, electronic). 79 pages + app. 87 pages.

Kuntsi-Reunanen, Eeva (2015) Climate Change and Global Responsibility – the Role of Energy Consumption, GDP and CO2 Emissions. Annales Universitatis Turkuensis A II 308. Department of Geography and Geology, University of Turku. ISBN 978-951-29-6310-2 (PRINT), ISBN 978-951-29-6311-9 (PDF), ISSN 0082-6979. Painosalama Oy, Turku, Finland, 2015. 126 p.

Ketola, Tarja (2015) Strategiatyöstä tulevaisuustyöhön – Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen luonnonsuojeluliitossa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:11. Viestintä. Unigrafia, Helsinki 2015. 417 s. ISSN-L 1798-9124, ISSN 1798-9124 (painettu), ISSN 1798-9051 (verkkojulkaisu), ISBN 978-951-51-1013-8 (nid.), ISBN 978-951-51-1014-5 (pdf).

Kettunen, Anu (2015) Aika, yksilö- ja yhteiskuntakäsitykset suomalaisessa tulevaisuuspolitiikassa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 514, Jyväskylä 2015, ISSN: 0075-4625; 514, ISBN 978-951-39-6025-4 (PDF), ISBN 978-951-39-6024-7 (nid.). 182 s.

2014

Laakso, Kimmo (2014) Management of major accidents – Communication challenges and solutions in the preparedness and response phases for both authorities and companies. Turku School of Economics, Series A-7:2014. 271 p. ISBN 978-952-249-356-9 (print), 978-952-249-357-6 (pdf), ISSN 0357-4652 (print), 1459-4870 (pdf).  

2013 

Jusi, Sari (2013) Integrated Water Resources Management (IWRM) Approach in Water Governance in Lao PDR: Cases of Hydropower and Irrigation. 228 s. Acta Universitatis Tamperensis; 1820, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9096-5, ISSN 1455-1616. Pysyvä linkki julkaisuunSähköinen versio (PDF) 

Liimatainen, Heikki (2013) Future of Energy Efficiency and Carbon Dioxide Emissions of Finnish Road Freight Transport. 170 s. Tampereen teknillinen yliopisto – Tampere University of Technology. Julkaisu 1124, Publication 1124. ISBN 978-952-15-3052-4 (printed), ISBN 978-952-15-3060-9 (PDF), ISSN 1459-2045. 
Pysyvä linkki julkaisuun: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3060-9  Sähköinen versio(PDF) 

Soini-Salomaa, Kristiina (2013) Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia. Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 32. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin Yliopisto. 308 s. ISBN 978-952-10-9432-3 (nid.), ISBN 978-952-10-9433-0 (pdf), ISSN-L 1798-713X, ISSN 1798-713X. Sähköinen versio (pdf). 

2012

Dufva, Hilkka (2012) Eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä. Eläkkeelle siirtymisilmiön monitasoinen tarkastelu. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 35. Publications of University of Eastern Finland. 205 s. ISBN: 978-952-61-0657-1 (pdf).
Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0657-1  Sähköinen versio (PDF)

Huutoniemi, Katri (2012) Interdisciplinary accountability in the evaluation of research proposals: Prospects for academic quality control across disciplinary boundaries. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos.73 s. ISBN 978-952-10-7661-9 (Print)  ISBN 978-952-10-7662-6 (Online).
Pysyvä linkki julkaisuusn: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7662-6  Sähköinen versio (PDF)

Laasonen, Salla (2012) Corporate responsibility guaranteed by dialogue? Examining the relationship between nongovernmental organizations and business. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos; kansainvälisen liiketoiminnan oppiaine. 201 s. ISBN 978-952-249-192-3 (printed)  ISBN 978-952-249-193-0 (PDF) Sähköinen versio (PDF)

2011

Korhonen-Yrjänheikki, Kati (2011) Future of the Finnish    engineering education – a collaborative stakeholder approach. Academic Engineers and Architects in Finland TEK. Aalto yliopisto. ISBN 978-952-5633-48-1 (print). ISBN 978-952-5633-49-8 (electronic).

Kyllönen, Marjo (2011) Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020-luvulla. Acta Universitatis Tamperensis 1678, Tampereen yliopisto. 210 s. ISBN 978-951-44-8629-6 (nid.), ISSN-L 1455-1616, ISSN 1455-1616. Sähköinen versio (pdf).

Laakso, Kimmo (2011) Matkaviestinnän sääntely ja sen vaikutukset Suomessa 1985-2015. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 965. Tampereen yliopistopaino, 265 s. ISBN: 978-952-15-2570-4 (Print) ISBN: 978-952-15-2597-1 (Pdf) Sähköinen versio (Pdf)

Niinimäki, Kirsi (2011) From Disposable to Sustainable – The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing. Aalto University publication series 84/2011. Aalto yliopisto, Muotoilun laitos, 294 s.

Toivonen, Saija (2011) Tulevaisuuden toimitilamarkkinat – muutosvoimat, niiden vaikutukset ja toimitilatoiveet pääkaupunkiseudulla. [The future commercial real estate market – the forces of change, influences and preferences in the Helsinki metropolitan area.] Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, maanmittaustieteiden laitos. 299 s. ISBN 978-952-60-4418-7 (printed) ISBN 978-952-60-4419-4 (pdf) Sähköinen versio (PDF)

Törmänen, Outi (2011) Malli kunnallisten terveyspalveluiden arvokeskustelusta. Pehmeä systeemianalyysi kolmen kunnan yhteistoiminta-alueella. Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1139. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 408 s. Sähköinen versio (PDF)

2010

Brummer, Ville (2010) Participatory approaches to foresight and priority-setting in innovation networks. Department of Mathematics and Systems Analysis, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory. A, 104. ISBN 978-952-60-3226-9 (electronic), 978-952-60-3225-2 (printed).

Leinonen, Teemu (2010) Designing Learning Tools, Methodological Insights. 2010. Aalto University School of Art and Design publication series A 111. Aalto yliopisto, Median laitos, 227 s. ISBN 978-952-60-0031-2 (printed) ISBN 978-952-60-0032-9 (electronic) Sähköinen versio (PDF)

Vinnari, Markus (2010)The Past, Present and Future of Eating Meat in Finland. Publications of the Turku School of Economics, Series A-3:2010.  Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 168 p.

Hiltunen, Elina (2010) Weak signals in organizational futures learning. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A-365. Helsinki School of Economics.  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 270 p.

Salonen, Arto (2010) Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 318. 311 s.

2009

Kuosa, Tuomo (2009) Towards the dynamic paradigm of futures research – How to grasp a complex futures problem with multiple phases and multiple methods. Publications of the Turku School of Economics, Series A-8:2009. Turun kauppakorkeakoulu, 229 p.

Lindqvist, Antti (2009) Engendering group support based foresight for capital intensive manufacturing industries – Case Paper and Steel Industry Scenarios by 2018. Publications of the Lappeenranta University of technology, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 264, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 251 p.

Mäkelä, Liisa (2009) Women’s Leader-Member Relationships during Pregnancy and the Return to Work (Esimies-alaissuhteet naisten raskauden ja työhön paluun aikana). Acta Wasaensia No 214. Vaasan yliopisto, 199 p.

Pätäri, Satu (2009) On Value Creation at an Industrial Intersection – Bioenergy in the Forest and Energy Sectors. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 369. Lappeenranta University of Technology, School of Business. 95 s. ISBN 977-952-214-866-7. ISBN 978-952-214-867-4 (pdf), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio (pdf)

2008

Siivonen, Katriina (2008) Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa. Kansantieteellinen arkisto 51. Suomen muinaismuistoyhdistys. Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 408 s. Sähköinen versio (PDF)

Kaarakainen, Minna (2008) Hajauttaminen valtion ja kuntien välisissä suhteissa 1945-2015. Valtiollisesta järjestelmästä kohti kuntaverkostojen perusterveydenhuoltoa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 153. Kuopion yliopisto.

Uotila, Tuomo (2008) The use of future-oriented knowledge in regional innovation processes: Research on knowledge generation, transfer and conversion. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 318. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

2007

Peltoniemi, Rainer (2007) Teknillinen korkeakoulu. Suomen puolustusjärjestelmän ydinosaamisalueet ja niiden muutoshaasteet mahdollisessa NATO-jäsenyydessä. Teknillinen korkeakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidon laitos, Julkaisusarja 2, No 17/2007, Edita Prima Oy. 283 s.

Mäkitalo, Miika (2007) Market Entry and the Change in Rail Transport Market when Domestic Freight Transport Opens to Competition in Finland. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 702. Tampereen yliopistopaino, 193 s. Sähköinen versio (Pdf)

Myllylä, Yrjö (2007) Joensuun yliopisto. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025.Joensuun yliopisto, 321 s.

Varho, Vilja (2007) Helsingin yliopisto. Calm or storm? : Wind power actors’ perceptions of Finnish wind power and its future. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences, environmental sciences. Helsinki University Printing House, Helsinki 2007. 129p.

2006

Könnölä, Totti (2006) Escaping path dependence. Essays on foresight and environmental management. Department of Engineering Physics and Mathematics, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory. A, 96. ISBN 951-22-8209-7, ISSN 0782-2030.

2005

Rikkonen, Pasi (2005) Turun kauppakorkeakoulu. Utilisation of alternative scenario approaches in defining the  policy agenda for future agriculture in Finland. Doctoral Dissertation. MTT Agrifood Research Finland. Agrifood Research Reports 73. Vammalan Kirjapaino Oy, 223 p. 8 appendices.

2004

Salmenkaita, Jukka-Pekka (2004) On foresight processes and performance of innovation networks. Department of Engineering Physics and Mathematics, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory. A, 89. ISBN 951-22-7347-0, ISSN 0782-2030.

Hermans, Raine (2004) International Mega-trends and growth prospects of the Finnish Biotechnology Industry. Essays on New Economic Geography, Market Structure of the Pharmaceutical Industry, Sources of Financing, Intellectual Capital and Industry Projections. Aalto yliopisto. Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. ISBN 951-628-410-8 (printed) ISBN 951-22-7216-4 (electronic) Sähköinen versio (PDF)

Kallio, Tomi J. (2004) Turun kauppakorkeakoulu. Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö – Organisaatiotieteellisen ympäristötutkimuksen ongelmista kohti yleistä teoriaa yritys-luontosuhteesta. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A-3:2004: Turku. 453 s.

Seppälä, Osmo (2004) Tampereen teknillinen yliopisto. Visionary management in water services: Reform and development of institutional frameworks. Tampere University of Technology. Publications 457. Tampere. 300 p.

Alatolonen, Terttu (2004) Lapin yliopisto. Tulevaisuuden kvalifikaatiot kliinisessä laboratoriotoiminnassa. Lapin yliopisto, Acta Universitatis Lapponiensis 75, Rovaniemi. 356 s.

Harmaakorpi, Vesa (2004) Teknillinen korkeakoulu. Budiling a Competitive Regional Innovation Environment – the Regional Development Platform Method as a Tool for Regional Innovation Policy. Helsinki University of Technology, Lahti Center. Doctoral dissertation series 2004/1, Espoo.

Kaivo-oja, Jari (2004) Tampereen yliopisto. Analyses of Historical and Future Problems of Sustainable Development: Research Articles in Spatial Sustainability Analysis, Planning and Evaluation. Acta Universitatis Tamperensis 1038, University of Tampere. Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere. 434 p.

Nuutinen, Ana (2004) Taideteollinen korkeakoulu. Edelläkävijät. Hiljainen, implisiittinen ja eksplisiittinen tieto muodin ennustamisessa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja Helsinki A 53. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi. 269 s.

Jauhiainen, Annikki (2004) Kuopion yliopisto. Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä – Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 113. Kopijyvä, Kuopio. 267 s.

Kuusisto, Rauno (2004) Teknillinen korkeakoulu. Aspects on Availability: A teleological adventure of information in the lifeworld. National Defence College, Department of Tactics and Operations Art. Series 1 No. 1/2004. Edita Prima Oy, Helsinki. 135 p.

Toivonen, Marja (2004) Teknillinen korkeakoulu. Expertise as Business. Long-Term Development and Future Prospects of Knowledge-Intensive Business Services. Helsinki University of Technology, Laboratory of Industrial Management. Doctoral dissertation series 2004/2, Espoo, 287 p.

2003

Pulkkinen, Lasse (2003) Turun yliopisto. Metsäteollisuuden kaupungit. Maailmantalouden, valtion ja alueellisen teollistumisen yhteydet Saimaan vesistöalueella vuosina 1890-1995 ja skenaariot vuoteen 2005. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 158. Suomen Tiedeseura. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala. 342 s.

Himanen, Mervi (2003) Teknillinen korkeakoulu. The Interlligence of Intelligent Buildings. The Feasilibity of the Intelligent Building Concept in Office Buildings. VTT Publications 492, Espoo. 497p.

2002

Nikander, Ilmari O. (2002) Teknillinen korkeakoulu. Early Warnings. A Phenomenon in Project Management. TKK-DISS-1608, Suomen projektitoimintayhdistyksen julkaisuja 5, Helsinki University of Technology. 196 p.

Sneck, Timo (2002) Helsingin yliopisto. Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä. Ennakointityön toiminnallinen hyödyntäminen. [From hypothesis and scenarios toward forecast-initiated action platforms for decision-making in network. Utilization of forecasting in business and governmental operation]. Espoo 2002. VTT Publications 468. 259 s. + liitteet 25 s.

Tapio, Petri (2002) Helsingin yliopisto. The Limits to Traffic Volume Growth. The Content and Procedure of Administrative Futures Studies on Finnish Transport CO2 Policy. Acta Futura Fennica, no. 8. Finnish Society for Futures Studies. 234 p.

Vehmas, Jarmo (2002) Tampereen yliopisto. Rahat Ruotsiin ja päästöt Tanskaan: Suomen ympäristöperusteisen energiaverotuksen rekonstituutio 1993-96. Acta Universitatis Tamperensis 861. University of Tampere. Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere. 280 p.

Pekkola, Juhani (2002) Svenska handelshögskolan. Etätyö Suomessa – fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset työtilat.Publikationsnummer: Publikationer 104, Svenska handelshögskolan. 303 p.

Tiainen, Tarja (2002) Tampereen yliopisto. Information System Specialist Predispositions (Tietojärjestelmä-ammattilaisten ennakkokäsitykset). Tietojenkäsittelytieteiden laitos, A-2002-1, Tampereen yliopisto, Tampere 2002, 87 p.

2000

Rubin, Anita (2000) Turun yliopisto. Growing Up in Social Transition: In Search of a Late Modern Identity. Annales Universitatis Turkuensis. Ser. B. Tom. 234. Humaniora. University of Turku, Turku. 204 p.

Tirkkonen, Juhani (2000) Tampereen yliopisto. Ilmastopolitiikka ja ekologinen modernisaatio. Diskursiivinen tarkastelu suomalaisesta ilmastopolitiikasta ja sen yhteydestä metsäsektorin muutokseen. [Climate Policy and Ecological Modernisation – A discursive study of Finnish Climate Policy and its connections to the change in the forest sector] Acta Universitatis Tamperensis; 781, Tampereen yliopisto, Tampere.

Mikkonen, Anu (2000) Joensuun yliopisto. Nuorten tulevaisuuskuvat ja tulevaisuuskasvatus. Kasvatustieteellisiä julkaisuja No. 57, Joensuun yliopistopaino, Joensuu, 253 s. 6 liitettä.

1999

Heinonen, Sirkka (1999) Helsingin yliopisto. Prometheus Revisited. Human Interaction with Nature through Technology in Seneca. University of Helsinki. Yliopistopaino, Helsinki. 227 p.

Hämäläinen, Timo (1999) A Systemic Framework of Economic Competitiveness and Growth. Newark, New Jersey, USA. July 1999.

Kasurinen, Helena (1999) Joensuun yliopisto. Personal Future Orientation: Plans, Attitudes and Control Beliefs of Adolecents Living in Joensuu, Finland and Petrozavodsk, Russia in 1990s. Publications in Education N:o 53, University of Joensuu. Joensuun yliopistopaino, Joensuu. 200 p.

Keskinen, Auli (1999) Tampereen yliopisto. Towards User Empowerment. On Development of Utilization of Information and Communications Technology in Decision Making of Administrations. Studia Politica Tamperensis No.6. University of Tampere, Tampere. 295 p.

Kuusi, Osmo (1999) Helsingin kauppakorkeakoulu. Expertise in the future use of generic technologies: epistemic and methodological considerations concerning Delphi studies. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, Helsinki. A; 159. 268 p.

Viherä, Marja-Liisa (1999) Turun kauppakorkeakoulu. Ihminen tietoyhteiskunnassa. Kansalaisten viestintävalmiudet kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana. [People and Information Society. The Citizens’ Communication Skills and the Opening of New Prospects for the Civil Society]. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A-1: 1999. Turku. 365 s.

1998

Hukka, Jarmo (1998) Tampereen teknillinen korkeakoulu. Institutions, organizations and viable water services: A capacity development model for drinking water provision and production. Tampere University of Technology. Publications 230. Tampere. 175 p.

Valli, Raisa (1998) Helsingin yliopisto. (Ympäristö)vaikutusten arviointi liikennepoliittisessa suunnittelussa. Helsingin yliopisto. Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 197 s.

Malmberg, Lars-Erik (1998) Åbo Akademi, Vaasa. Education and Students’ Future-Orientation. Adolecents’ Future Preparation, Future Goals and Self-Evaluation in Educational Contexts in Finland and Poland. Åbo Akademi University. Oy Fram Ab, Vaasa. 221 p.

1997

Wilenius, Markku (1997) Helsingin yliopisto. Faust on Wheels. Conceptualizing Modernization and Global Climate Change.The Finnish Academy of Science and Letters. Helsinki. 170 p.

1996

Jarva, Vuokko (1996) Helsingin yliopisto. Tiukilla kuin Manninen ovenraossa: lama-arjen kriisit ja selviytyminen tulevaisuusperspektiivissä. [Family enonomic crisis and survival in the light of futures research]. Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Acta futura Fennica nro 7, Helsinki. 179 s.

Nurmela, Juha (1996) Helsingin yliopisto. Kotitaloudet ja energia vuonna 2015. [Households and energy in 2015].Tilastokeskuksen tutkimuksia 216. Oy Edita Ab, Helsinki. 283 s.

Sotarauta, Markku (1996) Tampereen yliopisto. Kohti epäselvyyden hallintaa. Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. [Towards governance of ambiguity: soft strategy as a starting point for planning in the beginning of 2000].Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta Futura Fennica nro 6. Finnpublishers, Jyväskylä. 345 s.

1995

Kojonkoski-Rännäli, Seija (1995) Turun yliopisto. Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 109. [Kirjasta on otettu 2. muuttamaton painos v. 1998]

1994

Luukkanen, Jyrki (1994) Tampereen teknillinen korkeakoulu. Role of Planning Philosophy in Energy Policy Formulation – In Search of Alternative Approaches. Tampere University of Technology, Publication 129, Tampere. 289 p.

1993

Remes, Pirkko (1993) Jyväskylän yliopisto. Futures Readiness in Vocational Adult Education. University of Jyväskylä, Institute for Educational Research. Research reports 52. 104 p.

1992

Mannermaa, Mika (1991) Turun kauppakorkeakoulu. Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus: tulevaisuudentutkimuksen paradigmojen ja niiden metodologisten ominaisuuksien tarkastelua. Evolutionary Futures Research. A study of paradigms and their methodological characteristics in futures research. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta Futura Fennica nro 2. VAPK-kustannus, Helsinki. 362 s.

Meristö, Tarja (1991) Turun kauppakorkeakoulu. Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa. [Scenarios in Strategic Management]. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta Futura Fennica nro 3. VAPK-kustannus, Helsinki. 188​ s.

Pantzar, Mika (1991) Helsingin kauppakorkeakoulu. A replicative perspective on evolutionary dynamics: the organizing process of the US economy elaborated through biological metaphor. Tyoväen taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki. 274 s.